REGULAMIN AUKCJI ONLINE, AUKCJI LIVE ORAZ GALERII OFERTOWEJ AGRA-ART.
Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie ogólnego regulaminu aukcji Agra-Art zamieszczonego w katalogu aukcyjnym
oraz w Internecie: Regulamin Aukcji Stacjonarnych (pdf)

Definicje

Dom Aukcyjny - Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 55/63.
Partner merytoryczny - firma, która za pośrednictwem Domu Aukcyjnego wystawia swoje obiekty na aukcjach online prowadzonych przez Dom Aukcyjny. Zasady wystawiania obiektów przez Partnera Merytorycznego reguluje odrębna umowa miedzy stronami.
Partner Internetowy - firma , w której domenie oraz przestrzeni internetowej znajduje się kopia w pełni funkcjonalnego serwisu Aukcji Online.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki, powierzony Domowi Aukcyjnemu do sprzedaży na Aukcjach Online
Aukcje Online - serwis internetowy, służący do przeprowadzania aukcji internetowych, działających domenie agraart.pl >
Aukcja Ext-Bid (Aukcja z przedłużeniem) - aukcja , w której oferta złożona w ostatnich 2 minutach przewidzianego czasu, powoduje przedłużenie czasu aukcji o kolejne 2 minuty. Jest to modyfikacja Aukcji Online.
Aukcje Live - Aukcje w Internecie odbywające się razem z aukcją na sali w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do tego rodzaju aukcji udostępniane jest przez zewnętrzne firmy : Onebid.pl (w jęz. polskim) oraz Artfact.com (w jęz. angielskim).
Użytkownik (Kupujący) - użytkownik serwisu Aukcje Online lub Aukcji Live, którego działanie ma na celu dokonanie zakupu obiektu w drodze aukcji.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena rezerwowa - ukryta cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany.
Premium - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 18%.
Vat graniczny - podatek Vat w wys. 8% naliczany przy obiektach sprowadzonych spoza Unii Europejskiej.
Droit-de-suite (dds) - opłata z tytułu praw autorskich na rzecz twórcy lub uprawnionych spadkobierców (szczegóły tutaj ).

I. Postanowienia ogólne

 1. Na Aukcjach Online wystawiane są wyłącznie obiekty o charakterze dzieł sztuki i/lub obiektów kolekcjonerskich.
 2. Obiekty są powierzone Domowi Aukcyjnemu do sprzedaży przez osoby trzecie lub przez Partnera Merytorycznego. Obiekty podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania przez Dom Aukcyjny lub Partnera Merytorycznego.
 3. Dom Aukcyjny nie umożliwia wstawiania obiektów na Aukcje Online automatycznie poprzez sieć Internet.
 4. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 5. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie trwania aukcji uzupełniają opis.
 6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 7. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 8. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 10. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji w Internecie (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania.
 11. Do wzięcia udziału w Aukcjach Online nie jest wymagane wpłacenie wadium.

II. Rejestracja i Użytkownicy

 1. Użytkownikami serwisów Aukcje Online mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Aukcji Online wymaga zarejestrowania się w systemie i utworzenia konta. Kupujący będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, adres domowy, telefon kontaktowy. W celu utworzenia konta, Użytkownik podaje swój login, hasło, ważny adres zamieszkania oraz dane do odzysku hasła.
 3. Konto zostanie aktywowane, gdy Użytkownik kliknie na link aktywacyjny, przesłany przez Dom Aukcyjny na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 4. Rejestracja i założenie konta Użytkownika dokonuje się w chwili kliknięcia przez Użytkownika na link aktywacyjny, o którym mowa. W przypadku gdy link nie zostanie kliknięty w ciągu 7 dni , Dom Aukcyjny usunie dane osobowe użytkownika ze swoich baz.
 5. Dom Aukcyjny może zarejestrować i utworzyć konto użytkownika bez procedury wysyłania linku, za zasadzie odrębnej autoryzacji.
 6. Kupujący zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z Domem aukcyjnym : agra@agraart.pl
 7. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do ewentualnej weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
 8. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo usunięcia Użytkownika, bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w licytacji online, jeżeli działanie Użytkownika było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów). W takim przypadku Dom Aukcyjny ma prawo zawiadomić inne Domy Aukcyjne o tym fakcie .
 9. Przystępując do aukcji uczestnik/użytkownik potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz - stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Agra-Art SA dla celów marketingowych (dane podawane są dobrowolnie; użytkownik ma prawo wglądu i ich poprawiania.)

III. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Administratorem danych jest spółka: Agra-Art S.A. z siedzibą w Warszawie 00-679, ul. Wilcza 55/63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101181, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Gospodarczy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-18-79-258, REGON: 012478229. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (agra@agraart.pl) i telefonicznie (+48 22 625 08 08).
 3. Dane są zbierane w celu realizacji umowy (- podstawa prawna : uzasadniony prawnie interes Agra-Art SA.) oraz dla celów marketingowych (podstawa prawna: dobrowolna zgoda).
 4. Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie.
 5. W celu wysyłki maili (newslettera) korzystamy z usług naszego zaufanego partnera: FreshMail. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym odbiorcom.
 6. Szczegółowe informacje na temat ochrony, przetwarzania i zarządzania danymi można zawiera Polityka Prywatności Domu Aukcyjnego Agra-Art.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych macie Państwo prawo dostępu do nich , ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

IV. Miejsce Aukcji

 1. Aukcja Online odbywa się w serwisach internetowych pod adresami: https://aukcje.agraart.pl (Aukcje Online) https://agraart.onebid.pl (Aukcje Live, jęz. polski) https://liveauctioneers.com (Aukcje Live, jęz. angielski)
 2. Jeżeli aukcja odbywa się przy udziale Partnera Merytorycznego, wówczas informacja o tym będzie widoczna na stronach serwisów.
 3. Wszystkie obiekty sprzedawane na Aukcji Online lub Live można oglądać w siedzibie Domu Aukcyjnego (lub w siedzibie Partnera Merytorycznego, o ile aukcja jest prowadzona przy jego udziale). Dom Aukcyjny proponuje wykorzystanie tej możliwości do bliższego zapoznania się z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.

V. Przebieg Aukcji Online i Ext-bid

 1. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych - najczęściej 7 dni.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie Aukcji Online następuje w określonym dniu i godzinie. Aukcja Online toczy się według czasu serwera, na którym działa oprogramowanie aukcyjne. W trakcie przebiegu Aukcji, ten czas (godziny, minuty oraz sekundy) wyświetlany jest zawsze w prawej, górnej części strony internetowej. Wszelkie zdarzenia, które zachodzą w trakcie Aukcji Online (rozpoczęcie, zakończenie, przedłużenie, czas złożenia ofert) odnoszą się bezwarunkowo do czasu serwera aukcyjnego.
 3. Zakończenie Aukcji ext-bid następuje wówczas, gdy żaden z uczestników licytacji nie zalicytuje w ostatnich 2 minutach przewidzianego czasu aukcji.
 4. Użytkownik potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku "licytuj" składa wiążącą ofertę aukcyjną zgodnie z Art.70 K.C.
 5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 6. System Aukcji Online rejestruje wielkość ofert oraz czas ich złożenia - mogą one być przeglądane przez zarejestrowanych Użytkowników na stronie "Historia licytacji".
 7. Kupujący nie mający dostępu do Internetu mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu, składając oferty osobiście lub telefonicznie po uprzedniej autoryzacji. Zlecenia telefoniczne należy składać pod numerami: (22) 745 10 20, 745 10 25 lub 625 08 08. Po przyjęciu zlecenia, Dom Aukcyjny będzie licytował w imieniu Użytkownika loginem: agra_zlecenie.

VI. Unieważnienie oferty - Aukcje Online i Ext-bid

 1. Unieważnienie oferty złożonej omyłkowo przez Użytkownika może być dokonane wyłącznie po pisemnym uzasadnieniu przesłanym do Domu Aukcyjnego (pocztą lub na adres agra@agraart.pl). Dom Aukcyjny ma prawo odmówić wycofania błędnej oferty jeżeli może to wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie serwisu oraz przebieg aukcji, oraz gdy takie zgłoszenie dotarło później niż na 24 godziny przez planowanym zakończeniem aukcji.

VII. Warunki zakupu

 1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania Aukcji Online (ext-bid).
 2. Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie Premium - opłata organizacyjna w wysokości 18% (zwaną Premium) oraz ewentualne opłaty dodatkowe: Vat graniczny, Droit-De-Suite.
 3. Należność za zakupione obiekty (kwota wylicytowana + Premium) powinna zostać wpłacona w całości w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego, kartą płatniczą (przez Internet lub w siedzibie Domu Aukcyjnego) oraz gotówką.
 4. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na konto: 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501 (Bank PKO SA). Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Kupujący.
 5. Płatności kartą płatniczą można dokonywać poprzez bezpieczne strony Domu Aukcyjnego : https://galeria.agraart.pl/pay-form/ . Dom Aukcyjny nie przechowuje danych kart płatniczych, autoryzacji transakcji dokonuje firma First Data Polska S.A. Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa.

VIII. Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony obiekt, jeżeli jego opis katalogowy nie zgadza się ze stanem faktycznym, co powinno być poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. W przypadku zawarcia umowy na odległość (Aukcje Online oraz ext-bid), nabywca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ten przepis nie stosuje się do Aukcji Live ponieważ towarzyszą one zawsze publicznej aukcji na sali.

IX. Odbiór obiektów

 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Domem Aukcyjnym.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego (lub Partnera Merytorycznego) w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków z Domem Aukcyjnym. Dom Aukcyjny może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Dom Aukcyjny może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

REGULAMIN AUKCJI ONLINE Z DOGRYWKĄ NA SALI

Aukcja online z dogrywką składa się z dwóch etapów:

 1. Etap internetowy, polegający na standardowej aukcji internetowej opisanej wyżej w regulaminie REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWYCH.
  a) Etap internetowy trwa określoną ilość dni i kończy się o ustalonej godzinie.
  b) Ceny uzyskane po zakończeniu etapu internetowego stają się cenami wywoławczymi aukcji dogrywkowej
  c) Zlecenia złożone z limitem wyższym od ustalonej ceny uzyskanej przy zakończeniu etapu internetowego będą realizowane w etapie dogrywkowym *.

 2. Aukcja dogrywkowa - aukcja na sali, przeprowadzana zgodnie z zasadami i regulaminem Agra-Art.
  a) Aukcja rozpocznie się o ustalonej godzinie i miejscu .
  b) Licytacja obiektów rozpocznie się od cen uzyskanych w etapie internetowym. Ceny uzyskane w etapie internetowym stają się cenami wywoławczymi w etapie dogrywkowym.

 3. Wyłonienie zwycięzcy.
  Zwycięzcą aukcji zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę na aukcji dogrywkowej . Jeżeli cena wywoławcza na aukcji dogrywkowej nie została przebita, wówczas zwycięzcą zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w etapie internetowym.
 4. Zwycięzcę wskazuje Aukcjoner (osoba prowadząca licytację podczas aukcji); jest on uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali jak i z Internetu czy telefonu oraz do rozstrzygania wszystkich sporów. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.
(* Może się zdarzyć, że ktoś złoży zlecenie z limitem i wygra licytację w etapie internetowym z ceną niższą niż jego maksymalny, deklarowany limit. Jeżeli w etapie dogrywki pojawią się wyższe oferty, wówczas Dom Aukcyjny będzie licytował w imieniu Klienta do limitu zadeklarowanego w etapie internetowym.)

REGULAMIN AUKCJI LIVE 
 1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z salą aukcyjną.
 2. Oprogramowanie do aukcji Live udostępnia firma Onebid.pl na stronie https://agraart.onebid.pl
 3. Osoby, które posiadają już konto w systemie Agra-Art oraz status Vip mogą używać swoich parametrów do logowania w serwisie Live - są to : email podany podczas rejestracji konta internetowego w systemie Agra-Art (aukcje online, galeria ofertowa) oraz hasło.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie internetowej https://aukcje.agraart.pl/register_online.php?act=1 oraz uzyskanie statusu Vip
 5. Status Vip można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym lub wpłacając wadium przez Internet - szczegóły techniczne dostępne są w serwisie www.agraart.pl
 6. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, utrudnieni, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie klienta lub operatora łącza internetowego lub awarią urządzeń wykorzystywanych do obsługi licytacji Live.
 7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji w czasie rzeczywistym w Internecie (a w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania.
 8. Klient klikając na klawisz z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali.
 9. Aukcjoner (osoba prowadząca licytację na aukcji na sali) jest uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali jak i z Internetu czy telefonu. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.
 10. Po zakończeniu aukcji, uczestnicy licytacji Live otrzymają podsumowanie swoich zakupów na adres email podany przy rejestracji.


ZASADY SKŁADANIA OFERT W GALERII OFERTOWEJ
 1. Klient może składać oferty mniejsze od proponowanej ceny.
 2. Klient może składać oferty większe od ofert składanych przez innych klientów.
 3. Składanie ofert wymaga zalogowania w systemie Agra-Art.
 4. Oferty są prezentowane wszystkim użytkownikom - po zalogowaniu.
 5. Czas obowiązywania oferty wynosi 7 dni liczone od momentu jej złożenia.
 6. Klient składając ofertę w Internetowej Galerii Ofertowej Agra-Art zobowiązuje się do zrealizowania swojej oferty - zakupienia obiektu po cenie zaoferowanej, o ile jego oferta zostanie potwierdzona przez Agra-Art w czasie obowiązywania oferty (czyli w ciągu 7 dni od momentu jej złożenia).
 7. Klient nie ma prawa wycofać swojej oferty po jej potwierdzeniu przez Agrę.
 8. Dokonanie zakupu obiektu - poprzez funkcję/klawisz "kup online" anuluje wszystkie złożone wcześniej oferty.
Strona główna aukcji